اگر مي خواهيد سرمايه گذاري يك ساله كنيد گندم بكاريد.

اگر مي خواهيد سرمايه گذاري ده ساله كنيد جو بكاريد.

اگر مي خواهيد سرمايه گذاري صد ساله كنيد انسان تربيت كنيد.

 

 

آدرس : تهران، خیابان فرجام شرقی، میدان 100، کوچه فرهنگ
تلفن : 77454510
آدرس رايانامه : school drchobine ir