اطلاعيه استعداد درخشان 


 

 

 

 

 
سرود
تئاتر
تئاتر
تئاتر
 

 

 

 

 

 


 

 

اگر مي خواهيد سرمايه گذاري يك ساله كنيد گندم بكاريد.

اگر مي خواهيد سرمايه گذاري ده ساله كنيد جو بكاريد.

اگر مي خواهيد سرمايه گذاري صد ساله كنيد انسان تربيت كنيد.

 

 

آدرس : تهران، خيابان فرجام شرقي، ميدان 100، كوچه فرهنگ
تلفن : 77454510
آدرس رايانامه : school drchobine ir
آدرس : تهران، خیابان فرجام شرقی، میدان 100، کوچه فرهنگ
تلفن : 77454510
دورنگار : 77454533
رايانامه : school@drchobine.ir